EVC-overeenkomst

Aanbiedende organisatie
EVC-2020, gevestigd te Jolweg 21, 1435KR Rijsenhout

Tel: 0614438012

EVC-begeleider/EVC-coördinator:
1. EVC-2020 richt zijn EVC-procedures in om competenties van de deelnemer te identificeren en te beoordelen aan de hand van de
erkende landelijke standaard EVC-Beroepsstandaard APK-keurmeester en de validering die daarvan het resultaat is te vertalen
in een overdraagbaar Ervaringscertificaat. Scholing of diplomering maakt geen onderdeel uit van de EVC-procedure.
2. Tussen de in te zetten assessor en de deelnemer is geen relatie anders dan die onvermijdelijk en voor de werkzaamheden van
assessor noodzakelijk is. Er is een overeenkomst tussen de assessor en de deelnemer in de bijlage 2 van het EVC-handboek.
3. Het EVC-traject wordt afgesloten met een persoonlijk gesprek tussen de deelnemer en de begeleider. Tijden dit gesprek is er
ruimte voor evaluaties, vragen, opmerkingen en is er een mogelijkheid tot deskundig advies over vervolgopleidingen.
4. Het EVC-handboek van EVC-2020 bevat informatie over het indienen van een bevat instructies voor klacht/geschil en
bezwaar/beroep.
5. Het EVC-rapport zal uitsluitend met schriftelijke toestemming van de deelnemer met derden worden gedeeld.
6. De rol van assessor en portfoliobegeleider zijn strikt geschieden. Dit ter bevordering van de intersubjectiviteit, zodat de
onafhankelijkheid gewaarborgd blijft. De beoordeling is dus niet afhankelijk van de mening van een enkele persoon. Een
assessor en begeleider functioneren los van elkaar, en zijn niet met elkaar in contact.
7. Elke deelnemer krijgt gedurende het EVC-traject een begeleider en een assessor. De begeleider houdt het intakegesprek,
begeleidt de deelnemer tijdens het opbouwen van het portfolio en bespreekt de eindrapportage met de deelnemer.
8. Een beoordelende organisatie kan onaangekondigd het assessment bijwonen. Dit is alleen bedoeld om te zien of EVC-2020 de
juiste kwaliteit levert, en niet voor extra beoordeling van de kandidaat.
9. De deelnemer verklaart op vrijwillige basis aan het traject ErVaringsCertificaat deel te nemen
en verklaart met ondertekening van onderhavige overeenkomst bekend te zijn met het traject
ErVaringsCertificaat.
10. Deelname aan een EVC-traject vraagt van de EVC-deelnemer een gemiddelde tijdsinvestering van één tot vijf dagen. Deze tijd
besteedt de EVC-deelnemer onder andere aan het invullen van de benodigde formuleren en het samenstellen van een protfolio.

De EVC-procedure start vanaf het moment dat alle documenten bij EVC-2020 binnen zijn en duurt vanaf dat moment maximaal
6 maanden.

Voor een EVC-procedure betaalt een deelnemer 3025,- inclusief 21% BTW. Dat is een complete procedure inclusief officieel ErvaringsCertificaat.

11. Beide partijen komen overeen geheimhouding in acht te nemen over alle gegevens die in het EVC-traject naar voren komen.
Indien wenselijk of nodig kan van deze overeenkomst, met instemming van beide partijen, worden afgeweken waarbij in punt
12 van deze overeenkomst wordt vastgelegd wie welke informatie mag ingezien en/of gebruiken en voor welke doeleinden.
12. Nadere afspraken:
13. EVC-2020 hanteert de volgende algemene voorwaarden:
• Deelnemer moet ten minste 22 jaar of ouder zijn;
• Relevant werkervaring als automonteur;
• De factuur moet voldaan binnen 14 dagen na het starten van het EVC-traject

In geval van niet-Nederlandstalige deelnemers/doelgroep stemt de EVC-2020 met de Beoordelende Organisatie en het NKC-EVC af hoe te handelen ten aanzien van de te hanteren taal, de te verstrekken informatie en dergelijke.

1. EVC-2020 houdt elke deelnemer op de hoogte dat elk afgerond ErVaringsCertificaat wordt geregistreerd in het Register
Ervaringscertificaten van het NKC-EVC.
2. De loopbaan wordt voorafgaande aan het deelnemen van het EVC-traject met de deelnemer besproken en wordt ook duidelijk
aan de deelnemer dat de verzelvering en de diplomering bij EVC-2020 is geen optie.
3. Alle gegevens worden conform de privacy-eisen van de AVG behandeld en bewaard.
4. EVC-2020 verplicht elke deelnemer om eigen materiaal in te brengen en niet van derden. (Waarop kan worden getoetst met
onder meer plagiaatsoftware)
5. Het dossier is en blijft eigendom van de EVC-deelnemer.
6. Kandidaat verklaart, in geval van een relatie met de assessor(en) den wel begeleider(s), dit voor het assessment te melden bij EVC-2020.